Etape odgojno-obrazovnog procesa

PrilogVeličina
Office presentation icon Etape.ppt1.35 MB

Odgojno-obrazovni proces može se promatrati s makro ili mikro aspekta. Makro aspekt je kad odgojno-obrazovni proces promatramo kao školsku godinu ili realizaciju neke duže teme u nastavi, a mikro aspekt je jedan nastavni dan ili nastavni sat. Uvijek imamo tri osnovne etape dogovor, realizaciju i evaluaciju.

U etapi DOGOVOR utvrđujemo interese i potrebe učenika koje zatim integriramo s programskim zadacima, vršimo planiranje i pripremanje nastave. Zato su mikro elementi etape dogovor: ispitivanje interesa i potreba, programiranje, planiranje i pripremanje.

U etapi REALIZACIJA razlikujemo organizaciju, izvođenje i načela. Organizacija se odnosi na godišnju, tjednu i dnevnu artikulaciju. Tjedna i dnevna artikulacija se određuje rasporedom sati. U razrednoj nastavi može se koristiti integrirani tjedan i integrirani dan koji ima nekoliko varijanti, ali je suština da postoji tema tjedna koja je osnov sadržajne integracije, a dan se organizira fleksibilno bez krute podjele na nastavne sate čime se postiže cjelovitost nastave. Izvođenje traži usklađivanje nastave sa zakonitostima doživljajnog, spoznajnog i psihomotornog procesa kad je riječ o obrazovanju i procesom zadovoljavanja potreba kad je riječ o odgoju. Načela su opće postavke koje osiguravaju uspješnost odgoja i obrazovanja kao što su načelo aktivnosti i stvaralaštva, ekonomičnosti i adekvatnosti, načelo primjerenosti i postupnosti, načelo integracije i diferencijacije, te načelo individualizacije i socijalizacije.

Etapa EVALUACIJE odnosi se na praćenje, ocjenjivanje i vođenje učenika. Smisao praćenja je stalna briga o razvoju i napredovanju pojedinog učenika, ali i uspješnosti odgojno-obrazovnog procesa. Ocjenjivanje najčešće ima funkciju vanjske (ekstrinzične) motivacije. Negativne ocjene se nisu pokazale kao motivirajući faktor te većinom didaktičari predlažu nastojanje da svi dožive uspjeh prema vlastitim mogućnostima. Smisao odgoja i obrazovanja je vođenje učenika od niže razine ka višoj pa to čini važan dio evaluacije. Evaluacija može biti formativna što znači da se odnosi na sam proces ili sumativna kad se odnosi na rezultat odgoja i obrazovanja.