Realizacija

PrilogVeličina
Office presentation icon Realizacija 1.ppt3.99 MB
Office presentation icon Realizacija 2.ppt2.54 MB

Realizacija kao osnovna etapa odgojno-obrazovnog procesa odnosi se na organizaciju, izvođenje i osnovna načela:

Organizacija je godišnja, tjedna i dnevna artikulacija odgojno-obrazovnog procesa. Godišnja artikulacija može biti realizirana kao nastava po epohama gdje se nastava pojedinih predmeta realizira sukcesivno, ili kao predmetna nastava gdje se svi predmeti realiziraju simultano. Integrirani pristup svu nastavu koncentrira oko jedne osnovne teme te se cjelokupna nastava može realizirati kao niz većih kompleksnih cjelina i tema. Tjedna artikulacija može imati predmetno-satnu varijantu koja se artikulira rasporedom sati ili integriranu nastavu oko osnovne teme tjedna. Isto tako i dnevna artikulacija može biti u obliku nastavnih sati ili blok-sati ili kao integrirani dan, koji se prakticira u mlađoj osnovnoškolskoj dobi. Tu se javlja i fenomen kombiniranog odjeljenja kad se istovremeno realizira nastava za dva ili više razreda (vidi „Nastava u PŠ“).

Izvođenje je usklađeno sa zakonitostima spoznajnog, doživljajnog i psihomotornog procesa kad se radi o obrazovnom aspektu nastave (vidi snimak dijela nastave), te procesom zadovoljavanja potreba – bioloških, socijalnih i samoaktualizacijskih - kad se radi o odgojnom aspektu nastave. Iako je odgojno-obrazovni proces jedinstven i uvijek sadrži i elemente odgoja i obrazovanja, pa isto tako i spoznajnu, doživljajnu i psihomotornu dimenziju, te fenomen osnovnih potreba, ipak su ovi aspekti u praktičnoj realizaciji različito naglašeni. Tako će pri rješavanju matematičkih problema i upoznavanju nekih prirodnih zakonitosti biti naglašen spoznajni proces, a doživljaj, psihomotorika, te biološke, socijalne i samoaktualizacijske potrebe će biti u funkciji spoznaje. Pri slušanju glazbe, pričanju priča ili gledanju filma bit će u prvom planu doživljajni proces i prema njemu će se organizirati nastava. Pri savladavanu vještine pisanja ili rukovanja nekim alatom i ovladavanju različitim drugim sposobnostima trebat će nastavu izvoditi prema zakonitostima psihomotornog procesa, pri čemu i spoznaja i doživljaj kao i potrebe imaju svoje značenje. Kad je riječ o rješavanju nekog odgojnog problema treba doći do potrebe koja je osujećena, no potrebe se ne vide. Uočljivi su simptomi, a da bi se došlo do potreba treba koristiti različite postupke kao što su crtanje obitelji, slikanje, sociodramu, aktivno slušanje i sl. Pri tome je važno znati da je zadovoljenost nižih potreba pretpostavka za više potrebe pa dok nisu zadovoljene biološke potrebe socijalne i samoaktualizacijske ne mogu doći do izražaja.

Načela predstavljaju skup osnovnih polazišta koja su pretpostavka za uspješnost odgojno-obrazovnog procesa. Tako načelo primjerenosti govori da nastavu treba prilagoditi mogućnostima djece određene dobi. Načelo aktivnosti i stvaralaštva ukazuje na potrebu da nastava omogućava aktivnu ulogu kako učenika tako i učitelja. Načelo ekonomičnosti govori o racionalnom korištenju vremena i materijalnih sredstava, a načelo individualizacije da nastavu treba prilagoditi osobnim interesima i potrebama svakog pojedinog učenika.