Evaluacija kurikuluma "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, transformaciju konflikta i izgradnju mira"

Evaluacijski projekt je realiziran u okviru projekta "Izgradnja mira u istočnoj Hrvatskoj zasnovanog na kulturi nenasilja", koji je realizirao Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka u suradnji s "Life & Peace" institutom iz Švedske. Cilj je bio da se program za edukaciju mirovnih aktivista, koji je prethodno od skupine mirovnih eksperata iz raznih dijelova svijeta izrađen u Švedskoj, provjeri u praksi. Program je realiziran kroz deset tjedana s grupom volontera koji su se pripremali za rad u mirovnim timovima na području istočne i zapadne Slavomije i Baranje nakon mirne reintegracije. Evaluacija je izvršena za vrijeme realizacije programa, na kraju edukacije, u vrijeme rada mirovnih timova i nakon realizacije projekta. Sam kurikulum i rezultati evaluacije su objavljeni u slijedećim radovima:

*  *  * (1996.)Empowerment for Peace Service, A Curriculum for Education and Training in Violence Prevention, Nonviolent Conflict Transformation and Peacebuilding, Cristian Council of Sweden, Stocholm, 109 str.

Bognar,L. (1999.) Evaluacija kurikuluma "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, transformaciju konflikta i izgradnju mira", "Život i škola", br. 1-2, god. 45. Osijek, str. 113-124.

Bognar,L. (2000.) Evaluacija programa "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, transformaciju konflikta i izgradnju mira" (drugi dio), "Život i škola", br. 3, god. 46. Osijek, str. 15-23.

Bognar, L. (2000.) Evaluacija programa "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, nenasilnu transformaciju konflikta i izgradnju mira" (treći dio), Život i škola br. 4, god. 46, Osijek, str. 23 -33.

Bognar,L. (2001.) Evaluacija programa "Edukacija za prevenciju nasilja, nenasilnu transformaciju konflikta i izgradnju mira" (četvrti dio), Život i škola br. 5, god. 47, Osijek, str. 28 - 38.