Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi

NazivSuradničko učenje u sveučilišnoj nastavi
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2006
AuthorsBognar, L.
Ključne riječiefikasnost, grupni oblik, nastava didaktike., natjecanje, razvoj samopouzdanja, socijalne kompetencije, suradničko učenje, Suradnja, sveučilišna nastava
Abstract

Pojam suradničko učenje (cooperative learning) javio se najprije kod američkih autora kao odgovor na natjecateljsko učenje (competitive learning). Na to su utjecala istraživanja Lewina o kooperativnim i kompetitivnom odnosima u grupnoj dinamici. U evropskoj didaktici već je od ranije bio afirmiran grupni oblik (pored frontalnog i individualnog) pa se taj termin prihvaća kao sinonim za grupni oblik dajući naglasak na kvalitetu odnosa koje taj oblik treba njegovati.

U sveučilišnoj nastavi još uvijek postoje shvaćanja da ona mora biti predavačka i da to odražava njenu visoku znanstvenu razinu, pa se čak smatralo da didaktičke spoznaje vrijede samo za školske, a ne i fakultetske uvjete. Danas se te zablude prevladavaju i sve više se radi na napuštanju neproduktivne predavačke nastave. Ovo je posebno važno za fakultete koji spremaju za nastavnička zvanja jer na njima moraju studenti i doživjeti suvremenu nastavu kako bi je mogli i sami izvoditi.

Na nastavi didaktike već godinama upravo to činimo i suradničko učenje predstavlja jedan od najvažnijih pristupa. Iz rezultata ispitivanja provedenog sa 167 studenata vidljiv je pozitivan odnos studenata prema nastavi već nakon prvog semestra. 80% studenata je vrlo zainteresirano za ovaj predmet, 19% još nema jasan stav, a 1% nije zainteresirano jer svoju budućnost ne vide u nastavničkom zvanju. Prevladava ugodna emocionalna klima jer 85% emocija koje se javljaju na nastavi po njihovim izjavama su ugodne emocije, a od 15% neugodnih 12% otpada na zabrinutost zbog problema koji ih čekaju u praksi. Studenti smatraju da se na takvoj nastavi više nauči nego li na klasičnim predavanjima, da se potiče kreativnost i pozitivni socijalni odnosi, te razvija samopouzdanje i osjećaj kompetentnosti za buduće zvanje koje će obavljati. Suradničko učenje je jedan od mogućih putova osuvremenjivanja sveučilišne nastave.

PrilogVeličina
PDF icon Sur_uč_ na sveučilištu.pdf73.16 KB