Sveučilišna nastava

Ovaj projekt nastajao je postupno i bio je izraz potrebe da se nastava Didaktike usjkadi sa suvremenim didaktičkim dostignućima jer studenti neće vjerovati onome što uče u Didaktici ako je sama nastava Didaktike suprotna onome što uče u tom predmetu.
Postoji dosta rašireno shvaćanje a za sveučilišnu nastavu vrijedi neka druga sveučilišna didaktika što je pogrešno. Didaktika je opća teorija nastave i ona se ne razlikuje po stupnjevima školovanja. Razlike se javljaju u metodikama koje moraju biti primjerene različitim školskim predmetima kao i dobi učenika.
Sustav jedne moderne sveučilišne nastve postupno smo stvarali zajedno sa studentima. U sklopu projekta snimljen je veći dio video zapisa iz kojih je vidljivo kako je organizirana i realizirana ova nastava koji se mogu vidjeti na Vimeu ili You tubeu.

 

Etapa realizacije - obrazovni aspekt from Ladislav Bognar on Vimeo.

Objavljeni radovi na ovu temu:

 

Bognar,L. (2006.) Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi, Život i škola, 1-2, Osijek, str.7-16.

Bognar,L./Kragulj,S. (2009.) Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Zbornik A TEHETSEGGONDOZASTOL AZ ELETHOSSZIG TARTO TANULASIG, Szabadka, str. 197-210.

Bognar,L. (2009.) Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi, Zbornik „Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju“, PROFIL, Zagreb, str. 34-41.

Ladislav Bognar/Snježana Kragulj (2010.) Kvaliteta nastave na fakultetu, Život i škola, Filozofski fakultet u Osijeku, Volume LVI, Issue 24, p.169-182

Bognar, Ladislav; Kragulj, Snježana (2011.): Odnos između kreativnosti i samoaktualizacije u sveučilišnoj nastavi// Škola, učenje i odgoj za budućnost / Jurčević Lozančić, Anka ; Opić , Siniša (ur.).Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, str. 88-110