Biblio

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)
Bognar, L. (1998).  Teachers, Pupils and Parents in The New Model for Primary Schools.  (507.84 KB)
Bognar, L. (2004).  Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama.  (306.83 KB) (333 KB)
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje.  (330.35 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 2.  (62.64 KB)
Bognar, L./Matijević, M. (2014).  TWENTY YEARS OF THE COURSE BOOK DIDACTICS How we created the course book Didactics. Život i škola. 31, 16. (595.37 KB)
Bognar, L. (1996).  Orientation to Peace and War in Reading Books of Croatian Primary Schools,.  (60.85 KB)
Bognar, L. (2001).  Bajka u mirovnom odgoju.  (66.39 KB)
Bognar, L. (2012).  Kreativnost u nastavi.
Bognar, L. (1998).  Innovative School - Illusion or Possibility.  (50.05 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
Bognar, L. (1997).  Deideologizacija - iluzija ili mogućnost.  (97.07 KB)
Bognar, L. (1995).  Rat i mir u osnovnoškolskim čitankama. Europski forum za slobodu odgoja.  (137.35 KB)
Bognar, L. (2007).  Hrvatski nacionalni kurikulum.  (292.18 KB)
Bognar, L. (2000).  Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa.  (79.12 KB)
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)
Bognar, L. (2007).  Mladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena.  (109.57 KB)
Bognar, L. (2001).  Evaluacija programa 4.  (70.4 KB)
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Bognar, L. (1998).  A New Model for Primary Schools.  (486.48 KB)
Bognar, L. (2008).  Trauma školskih promjena. (pedagoški dani, K., Ed.)."Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori". 116-127. (374.99 KB)
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)

Stranice