Biblio

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Desc)]
2010
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)
2011
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)
2012
Ladislav Bognar, S D. (2012).  Emocije u nastavi. Hrvatski časopis odgoja i obrazovanja. 14, 135.153. (714.83 KB)
Bognar, L. (2012).  Kreativnost u nastavi.
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
2013
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)

Stranice