Biblio

[ Autor(Desc)] Naziv Vrsta Godina
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)